För dem som uppriktigt älskar Gud är ensamheten sällskap.

UṢŪL AL-ḤADĪTH

Grundprinciper i ḥadīthläran

– en guide för nybörjare av Imam Mohammad Muslim Eneborg

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn! Detta är en kortfattad sammanställning av en del av terminologin inom läran om ḥadīths (de profetiska traditionernas) grundprinciper, ʿilm uṣūl al-­ḥadīth. Må Den Sanne – upphöjd vare Han – leda till klarhet och göra denna sammanställning till nytta för alla nybörjare inom ḥadīthläran. Amen.

Vad är Uṣūl al-­Ḥadīth?

ʿIlm uṣūl al-­ḥadīth, läran om “traditionernas” grundprinciper, är den lära eller kunskapsgren genom vilken man får reda på ḥadīthernas tillstånd (aḥwāl).

Vad är avsikten med Uṣūl al-­Ḥadīth?

Avsikten med ʿilm uṣūl al-­ḥadīth är att man genom att lära känna ḥadīthernas tillstånd kan praktisera enligt de som är accepterade (maqbūl) och undvika de oacceptabla (ghayr maqbūl).

Vad är ämnet för Uṣūl al-­Ḥadīth?

Ämnet för ʿilm uṣūl al-­ḥadīth , dvs det som behandlas i den, är ḥadītherna själva.

Vad betyder “ḥadīth”?

Det som Guds Budbärare صلى الله عليه وسلم eller någon av hans lärjungar (Ṣaḥāba) eller någon av deras följeslagare (Tābiʿūn) har sagt (qawl), gjort (fiʿl) eller bekräftat (taqrīr) kallar man för ḥadīth (ordgr. tal), och ibland kallar man det khabr (nyhet, information) eller athr (spår, intryck).

En ḥadīths beståndsdelar

Varje ḥadīth består av en text (matn) och en berättarkedja (sanad).

Indelning av ḥadīther

Det finns två sorters ḥadīther: khabr mutawātir och khabr wāḥid.

 1. Khabr mutawātir är den ḥadīth vars berättare (ruwāt, sing. rāwī) i varje led är så många att sunda förnuftet säger att de omöjligen kan ha enats om att ljuga.
 2. Khabr wāḥid är den ḥadīth vars berättare inte är så många. Sedan indelas khabr wāḥid i olika indelningar.

Indelningar av khabr wāḥid

I. INDELNING EFTER ÄNDPUNKT

Beroende på dess “ändpunkt” (muntahā) indelas khabr wāḥid i tre klasser: marfūʿ, mawqūf och maqṭūʿ.

 1. Marfūʿ är den ḥadīth i vilken Guds Budbärare صلى الله عليه وسلم i ord, handling eller bekräftande omtalas.
 2. Mawqūf är den ḥadīth i vilken en ṣaḥābīs ord, handling eller bekräftande omtalas.
 3. Maqtūʿ är den ḥadīth i vilken en tābiʿīs ord, handling eller bekräftande omtalas.

II. INDELNING EFTER ANTALET BERÄTTARE

Beroende på antalet berättare delas khabr wāḥid in i tre klasser: mashhūr, ʿazīz och gharīb.

 1. Mashhūr är den ḥadīth vars berättare i alla led inte är färre än tre.
 2. ʿAzīz är den ḥadīth vars berättare i alla led inte är färre än två.
 3. Gharīb är den ḥadīth vars berättare i något led bara är en.

III. INDELNING EFTER BERÄTTARNAS EGENSKAPER

Beroende på berättarnas egenskaper (ṣifāt) indelas khabr wāḥid i sexton klasser:

ṣaḥīḥ li-­dhātihī, ḥasan li-­dhātihī, ḍaʿīf, ṣaḥīḥ li-­ghayrihī, ḥasan li-­ghayrihī, mawḍūʿ, matrūk, shādh, maḥfūẓ, munkar, maʿrūf, muʿallal, muḍṭarib, maqlūb, muṣaḥḥaf och mudraj.

 1. Ṣaḥīḥ li-­dhātihī är den ḥadīth vars samtliga berättare är trovärdiga (ʿādil) med fullständigt minne (kāmil al-­ḍabṭ), vars berättarkedja (sanad) är obruten (muttaṣil) samt vilken är skyddad från att vara shādh eller muʿallal.
 2. Ḥasan li-­dhātihī är den ḥadīth vars berättare har ofullständig minneskapacitet, men som i övrigt uppfyller alla krav för ṣaḥīḥ li-­dhātihī.
 3. Ḍaʿīf är den ḥadīth vars berättare inte uppfyller kraven för ṣaḥīḥ och ḥasan.
 4. Ṣaḥīḥ li-­ghayrihī är den ḥadīth ḥasan li-dhātihī vars berättarkedjor är flera.
 5. Ḥasan li-­ghayrihī är den ḥadīth ḍaʿīf vars berättarkedjor är flera.
 6. Mawḍūʿ är den ḥadīth vars berättare anklagats (ṭaʿn) för att ljuga om Profeten i ḥadīth.
 7. Matrūk är den ḥadīth vars berättare är misstänkt för lögn (muttaham bil-­kidhb) eller vars innehåll motsäger islams principer.
 8. Shādh är den ḥadīth vars berättare själv är pålitlig (thiqah), men som motsäger en stor grupp som är mera pålitliga.
 9. Maḥfūẓ är den ḥadīth som står i motsats till en shādh.
 10. Munkar är den ḥadīth vars berättare, trots att den är svag (ḍaʿīf), motsäger en grupp pålitliga berättare.
 11. Maʿrūf är den ḥadīth som står i motsats till en munkar.
 12. Muʿallal är den ḥadīth i vilken det finns någon dold svaghet som skadar ḥadīthens trovärdighet. Det krävs en expert på ämnet för att ta reda på detta; det kan inte vem som helst göra.
 13. Muḍṭarib är den ḥadīth i vars text eller berättarkedja det finns sådana motsägelser att man varken kan föredra (tarjīḥ) eller förena (taṭbīq) mellan dem.
 14. Maqlūb är den ḥadīth i vars text eller berättarkedja det av misstag har smugit sig in taqdīm eller ta’khīr; det vill säga ett ord i texten har flyttats fram eller tillbaka, eller en berättare i kedjan har placerats i en annans plats.
 15. Muṣaḥḥaf är den ḥadīth i vilken det, trots att den skrivna texten (på arabiska) är oförändrad, genom ändringar av prickar eller vokaltecken har uppstått fel i uttalet.
 16. Mudraj är den ḥadīth i vilken någon berättare har lagt till sina egna ord.

IV. INDELNING EFTER BERÄTTARKEDJANS FULLSTÄNDIGHET

Beroende på huruvida någon berättare i kedjan har uteslutits eller inte, indelas khabr wāḥid i sju klasser: muttaṣil, musnad, munqaṭiʿ, muʿallaq, muʿḍal, mursal och mudallas.

 1. Muttaṣil är den ḥadīth i vars berättarkedja alla berättare är omtalade.
 2. Musnad är den ḥadīth vars berättarkedja är obruten ända fram till Guds Budbärare .صلى الله عليه وسلم
 3. Munqaṭiʿ är den ḥadīth vars berättarkdeja inte är obruten, utan det fattas någo berättare.
 4. Muʿallaq är den ḥadīth i vilken det fattas någon berättare i början av berättarkedjan.
 5. Muʿḍal är den ḥadīth i vilken det fattas någon berättare i mitten av berättarkedjan, eller i vilken det fattas mer än en berättare i rad.
 6. Mursal är den ḥadīth i vilken det fattas någon berättare i slutet av berättarkedjan.
 7. Mudallas är den ḥadīth vars berättare har för vana att dölja sin lärares (shaykhs) namn.

V. INDELNING EFTER INTRODUKTIONSUTTRYCK

Beroende på vilka uttryck som används för att introducera berättarna (ṣiyagh al-­adā’) delas khabr wāḥid in i två klasser: muʿanʿan och musalsal.

 1. Muʿanʿan är den ḥadīth i vars sanad uttrycket ʿan (“från”) använts.
 2. Musalsal är den ḥadīth i vars sanad introduktionsuttryckens eller berättarnas tillstånd eller egenskaper är likartade.

Om introduktionsuttrycken

När muḥaddithūn (de som sysslar med ḥadīth) berättar ḥadīther använder de sig oftast av något av följande uttryck: ḥaddathanī, akhbaranī, anba’anī, ḥaddathanā, akhbaranā, anba’anā, qara’tu, qāla lī fulān, dhakara lī fulān, rawā lī fulān, kataba ilayya fulān, ʿan fulān, qāla fulān, dhakara fulān, rawā fulān eller kataba fulān.

Skillnaden mellan ḥaddathanī och akhbaranī

Enligt de tidiga ḥadīthvetarna (mutaqaddimūn) är dessa båda uttryck likvärdiga, men enligt de senare (muta’akhirūn) är skillnaden den, att när läraren läser och eleven lyssnar används uttrycket ḥaddathanī (om eleven är ensam) eller haddathanā (om de är flera), medan när eleven läser och läraren lyssnar används akhbaranī (om eleven är ensam) eller akhbaranā (om de är flera).

Ḥadīthsamlingarnas indelningar

I. INDELNING EFTER INNEHÅLLSUPPDELNING

Ḥadīthböckerna indelas med hänsyn till innehållets uppdelning i ämnesområden i nio klasser: jāmiʿ, sunan, musnad, muʿjam, juz’, mufrad, gharīb, mustakhraj och mustadrak.

 1. Jāmiʿ är den bok i vilken ḥadīther om alla ämnesområden (tafsīr, ʿaqā’id, ādāb, aḥkām, manāqib, siyar, fitan, ashrāṭ m.m.) finns nedskrivna, t.ex. Bukhārī och Tirmidhī.
 2. Sunan är den bok där ḥadītherna om aḥkām (lagar) är arrangerade i den ordning man följer i fiqh (jurisprudens), t.ex. Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-­Nasā’ī och Sunan Ibn Mājah.
 3. Musnad är den bok där ḥadītherna är indelade efter ṣahāba, antingen i ordning enligt rang eller i bokstavsordning eller i den ordning som de kom till islam, t.ex. Musnad Aḥmad och Musnad al-­Dārimī.
 4. Muʿjam är den bok i vilken ḥadītherna är placerade i ordning efter lärarna (mashā’ikh), t.ex. Muʿjam al-­Ṭabarānī.
 5. Juz’ är den bok i vilken ḥadīther om endast ett område tagits med, t.ex. Bukhārīs Juz’ al-­qirā’ah och Juz’ raf ʿ al-­yadayn samt Bayhaqīs Juz’ al-­qirā’a.
 6. Mufrad är den bok där en enda persons samtliga riwāyāt behandlas.
 7. Gharīb är den bok i vilken de ḥadīther som en muḥaddith är ensam om (mutafarridāt) från någon shaykh är behandlade.
 8. Mustakhraj är den bok i vilken ytterligare berättarkedjor (asnād) tagits fram till någon annan boks ḥadīther, t.ex. Mustakhraj Abī ʿAwānah.
 9. Mustadrak är den bok i vilken de ḥadīther som uppfyller någon annan boks krav, men ändå uteblivit, kompletteras, t.ex. Mustadrak al-­Ḥākim.

II. INDELNING EFTER AUKTORITET

Beroende på om de blivit accepterade eller inte, delas ḥadīthböckerna in i fem klasser:

 1. De böcker vars samtliga ḥadīther är ṣaḥīḥ, t.ex. Muwattā Imām Mālik, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, Ṣaḥīḥ al-­Ḥākim, Mukhtārah Ḍiyā’ al-­Maqdisī, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah, Ṣaḥīḥ Ibn al-­Sakan och Muntaqā Ibn Jārūd.
 2. De böcker i vilka det finns alla sorters ḥadīther men som ändå duger till bevisföring därför att de svaga (ḍaʿīf) ḥadīther som finns där står nära ḥasan, t.ex. Sunan Abī Dāwūd, Jāmiʿ al-­Tirmidhī, Sunan al-­Nasā’ī och Musnad Aḥmad.
 3. De böcker i vilka det finns alla sorters ḥadīther, t.ex. Sunan Ibn Mājah, Musnad al-­ Tayālisī, Ziyādāt Ibn Ahmad Ibn Hanbal, Musnad ʿAbd al-­Razzāq, Musnad Saʿīd Ibn Mansūr, Musannaf Abī Bakr ibn Abī Shaybah, Musnad Abī Yaʿlā Mawsilī, Musnad al-­Bazzār, Musnad Ibn Jarīr, Tahdhīb Ibn Jarīr, Tafsīr Ibn Jarīr, Tārīkh Ibn Mardawayh, Tafsīr Ibn Mardawayh, Ṭabarānīs al-­Muʿjam al-­kabīr, al-­Muʿjam al-­saghīr och al-­Muʿjam al-­awsaṭ, Sunan al-­ Dāraquṭnī, Gharā’ib al-­Dāraquṭnī, Hilyah Abī Nuʿaym, Sunan al-­Bayhaqī samt Bayhaqīs Shuʿab al-­īmān.
 4. De böcker i vilka samtliga ḥadīther är daʿīf (illā mā shā Allāh), t.ex. Hakīm Tirmidhīs Nawādir al-­uṣūl, Tārīkh al-­khulafā’, Tārīkh Ibn Najjār, Musnad Firdaws Daylamī, ʿUqaylīs Kitāb al-­ḍuʿafā’, Kāmil Ibn ʿAdī, Tārīkh Khaṭīb al-­Baghdādī och Tārīkh Ibn ʿAsākir.
 5. De böcker genom vilka man får reda på mawḍūʿ-ḥadīther, t.ex. Mawḍūʿāt Ibn Jawzī, Mawḍūʿāt Shaykh Muhammad Ṭāhir Nahrawānī m.fl.

Al-­Ṣiḥāḥ al-­Sittah – “de sex korrekta”

Al-­ṣiḥāḥ al-­sittah (de sex korrekta) är sex böcker: Ṣaḥīḥ al-Bukharī, Ṣaḥīḥ Muslim, Jāmīʿ al-Tirmidhī, Sunan al-Nasā’ī, Sunan Abī Dāwūd och Sunan Ibn Mājah. En del muḥaddithūn har räknat in Muwattā Imām Mālik i stället för Ibn Mājah, och en del Musnad al-Dārimī. Att de här sex böckerna kallas ṣaḥīḥ är en generalisering; egentligen är det bara Bukhārī och Muslim utav dem som är ṣaḥīḥ.

INBÖRDES RANGORDNING

Al-­ṣiḥāḥ al-­sittah brukar rangordnas enligt följande:

 1. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
 2. Ṣaḥīḥ Muslim
 3. Sunan Abī Dāwūd
 4. Sunan al-Nasā’ī
 5. Jāmīʿ al-Tirmidhī
 6. Sunan Ibn Mājah

VILKA LAGSKOLOR (MADHÂHIB) FÖLJDE AL-­ṢIḤÂḤ AL-­SITTAHS FÖRFATTARE?

Imām Bukhārī var antingen mujtahid eller Shāfiʿī; Imām Muslim var Shāfiʿī; Imām Abū Dāwūd var antingen Ḥanbalī eller Shafiʿī; Imām al-Nasāʿī, Imām al-Tirmidhī och Imām Ibn Mājah var också Shāfiʿī.

Ladda ner som pdf

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT