Take a step away from yourself—and behold—the Path!

Hur man utför den muslimska tidebönen

Följande är en liten guide till hur man som muslim utför sin dagliga tidebön, salah. Innan du läser de transkriberade orden, ta gärna en titt på uttalsguiden. De arabiska uttrycken är översatta till svenska endast första gången de nämns i texten för att göra texten mer lättöverskådlig. En pdf-version av texten finns att ladda ner här.

Följande instruktion gäller den s k tidebönen, "salah",  som sker på ett och samma sätt oberoende tidsålder, kultur eller plats. Det finns en anna typ av bön, den personliga bönen, "dua", som kan utföras på valfritt sätt, på valfritt språk, när som helst, genom att helt enkelt bara be Gud om det man önskar.

Den obligatoriska tidebönen sker fem gånger per dygn. Man kan givetvis till fördel be fler gånger om man vill. Tiderna för bönerna har sina egna tidsintervall som står i direkt relation till solens position på den plats man befinner sig. Bönen ska utföras inom sitt fastställda intervall.

Den första bönen kallas gryningsbönen, "fajr", och kan utföras från och med gryningens inträffande till och med strax före solens kant höjer sig ovan horisonten. Den andra bönen kallas middagsbönen, "zuhr", och dess intervall är mellan den tidpunkt då solen just har lämnat sin högsta punkt och den punkt solen har då skuggan på eftermiddagen är dubbelt så lång som skuggan var vid middagstiden. Den tredje bönen kallas eftermiddagsbönen, "asr", och tar vid slutet av zuhr. Asr slutar när solen gått ner. Den fjärde bönen kallas solnedgångsbönen, "maghrib", och dess intervall är från och med solen helt gått ner till och med mitt på natten, dvs den tidpunkt då det inte blir mörkare. Den sista bönen kallas nattbönen, "isha", och startar när det är som mörkast ute och kan utföras tills strax innan gryningen.

Tiderna för fajr och isha kan beräknas på lite olika sätt beroende på vilken metod man använder sig av. På en och samma plats är det därför inte ovanligt att bönetider kan se lite olika ut.

Fajr består av 2 omgångar, "rakat". Zuhr, asr och isha består av 4 rakat. Maghrib består av 3 rakat.

Målet är att lära sig läsa bönen utantill på arabiska då orden är tagna ur Koranen, men det går bra att tills man lärt sig det använda en lapp man läser från.

Innan man ber tidebönen är det viktigt att man gör sig iordning att stå inför Gud i bönen genom att tvätta sig på ett sätt som Profeten Mohammad visat.

Att tvätta sig innan bönen (wudu)

Det är viktigt att man gör sig ren inför bönen genom att utföra den rituella tvagningen,"wudu". Med vanligt rent rinnande vatten tvätta händerna 3 gånger; skölj ur munnen 3 gånger; snyt ut näsan 3 gånger med lite vatten; tvätta ansiktet 3 gånger; tvätta armarna inklusive armbågarna 3 gånger; med fuktig hand stryk över huvudet/håret; tvätta fötterna inklusive fotleden 1 gång. När man tvättar sig brukar man alltid börja med höger och sedan vänster.

Bönens innehåll

Första Rakāt – Bönens första omgång

Stå upp, för händerna upp i nivå med öronen, och säg:

allāhu akbar (Gud är störst, alt. Gud är Större). Säg sedan:

subḥānakaL-lāhumma wa biḥamdika wa ṭabārakas-Smuka wa ta´āla jadduka wa lā ilāha ghayruk (Ärad och Prisad vare Du, och Välsignat är Ditt Namn, och upphöjt är Ditt Majestät; Det finns ingen gud utom Du!)

a`ūdhu billāhi minash-shayṭānir-rajīm (Jag söker skydd hos Gud från den trotsiga djävulen!). Läs därefter Sura 1 (Al-Fatiha, Öppningen)

bismil-lāhir-raḥmānir-raḥīm (I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!)

al-ḥamdu lillāhi rabbil-`ālamīn (Allt pris och lov tillkommer Gud, världarnas Herre,)

ar-raḥmānir-raḥīm (den Nåderike, den Barmhärtige,)

māliki yawmid-dīn (som allsmäktig råder över Domens dag!)

iyyāka na`budu wa iyyāka nasta`īn (Endast Dig tillber vi och endast Dig anropar vi om hjälp.)

ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm (Led oss på den raka vägen–)

ṣirāṭal-ladhīna an`amta `alayhim (den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor,)

ghayril-maghḍūbi `alayhim wa laḍ-ḍāllīn (inte de som har drabbats av Din vrede och inte de som har gått vilse!)

āmīn (Amen!). Läs sedan ett valfritt annat avsnitt ur Koranen, t ex, Sura 112 (Al-Ikhlas, Den rena tron):

bismil-lāhir-raḥmānir-raḥīm

qul huwal-lāhu aḥad (Säg: ”Detta är Gud – Gud är En,)

allāhuṣ-ṣamad (Gud är den Evige, från vilken allt utgår, varav allt beror;)

lam yalid wa lam yūlad (Han har inte fött och Han har inte blivit född)

wa lam yakul-lahū kufuwan aḥad (och ingenting har funnits, som kunde liknas vid Honom). Därefter säg:

allâhu akbar. Sedan buga inför Gud i ca 90° vinkel, raka armar och händerna strax ovanför knäna och i denna position säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`aẒīm (Ärad vare Gud den Mäktige!). När du reser dig upp, säg:

sāmi` allāhu li man ḥamidah (Gud lyssnar till de som prisar Honom). När du står upp, säg:

rabbanā lakal-ḥamd (Jag är bland dem som prisar Dig Gud!). Innan du sedan knäfaller säger du:

allāhu akbar och knäfaller.I knäfallande ställning –panna, nästipp, händer, knän och tår vidrör marken– säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`alā (Ärad vare Gud i höjden, Gud den Högste!). När du är på väg upp till sittande position, säg:

allāhu akbar. Sitt tyst och stilla på knä par sekunder, sedan säg:

allāhu akbar och knäfall sedan igen och säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`alā. När du reser dig upp till stående, säg:

allāhu akbar.

Nu har du gjort klart den första omgången av bönen (första rakat). Morgonbönen, fajr, har 2 rakat; middagsbönen, zuhr, har 4 rakat; eftermiddagsbönen, asr, har 4 rakat; solnedgångsbönen, maghrib, har 3 rakat; och nattbönen, isha, har 4 rakat.

Andra Rakāt

Stå upp och recitera surat al-Fatiha igen:

bismil-lāhir-raḥmānir-raḥīm

al-ḥamdu lillāhi rabbil-`ālamīn

ar-raḥmānir-raḥīm

māliki yawmid-dīn

iyyāka na`budu wa iyyāka nasta`īn

ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm

ṣirāṭal-ladhīna an`amta `alayhim

ghayril-maghḍūbi `alayhim wa laḍ-ḍāllīn

āmīn. Därefter läser du ett annat valfritt avsnitt ur Koranen, t ex sura 103, Al-Asr, Vid den flyende tiden:

bismil-lāhir-raḥmānir-raḥīm

wal-`aṣr (Vid den flyende tiden!)

innal-insāna lafi khusr (Människan förbereder helt visst sin egen undergång,)

illal-ladhīna āmanū wa `amilūṣ-ṣālihāt (utom de som tror och lever ett rättskaffens liv)

wa tawā saw bil-ḥaqqi (och råder varandra att hålla fast vid sanningen)

wa tawā saw biṣ-ṣabr (och råder varandra att bära motgångarna med tålamod). Säg sedan:

allāhu akbar. Sedan buga inför Gud och säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`aẒīm. När du reser dig upp, säg:

sāmi` allāhu li man ḥamidah. När du står upp, säg:

rabbanā lakal-ḥamd. Innan du sedan knäfaller säger du:

allāhu akbar och knäfaller.I knäfallande ställning säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`alā. När du är på väg upp till sittande position, säg:

allāhu akbar. Sitt tyst och stilla på knä par sekunder, sedan säg:

allāhu akbar och knäfall sedan igen och säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`alā. Säg sedan:

allāhu akbar, och sätt dig på knä med handflatorna vilandes på knäna så att fingerspetsarna är i nivå med utkanten på knäna. Därefter säger du, i knäsittande ställning:

aṭ-ṭahiyyātu lillāhi waṣ-ṣalawātu waṭ-ṭayyibāt (All hyllning, all bön, all dyrkan är för Gud.)

as-sālamu `alayka ayyuhan-nabiyyu wa raḥmatul-lāhi wa barakātu (Guds frid, nåd och välsignelser vare med dig Profeten!)

as-salāmu `alayna wa `alā `ibādil-lāhiṣ-ṣāliḥīn (Guds frid vare med oss och med alla Guds rättfärdiga tjänare)

ashhadu al-lā ilāha illallāh wa ash-hadu anna muḥammadan `abduhu wa rasūlu (Jag vittnar att det inte finns någon gudom utan Gud, och jag vittnar om att Mohammad är Guds budbärare.). När du säger "al-lā ilāha illallāh" sträcker du ut höger indexfinger.

Om bönen endast har 2 rakat ska du nu utföra avslutningen på bönen. Följ anvisningarna som i detta exempel står att läsa i instruktionerna i fjärde rakat. Om bönen innehåller 3 eller 4 rakat ska du fortsätta nu med att säga:

allāhu akbar och ställa dig upp.

Tredje Rakāt

Stå upp och recitera surat al-Fatiha igen:

bismil-lāhir-raḥmānir-raḥīm

al-ḥamdu lillāhi rabbil-`ālamīn

ar-raḥmānir-raḥīm

māliki yawmid-dīn

iyyāka na`budu wa iyyāka nasta`īn

ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm

ṣirāṭal-ladhīna an`amta `alayhim

ghayril-maghḍūbi `alayhim wa laḍ-ḍāllīn

āmīn.

allāhu akbar

Sedan buga inför Gud i ca 90° vinkel, raka armar och händerna strax ovanför knäna och i denna position säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`aẒīm (Ärad vare Gud den Mäktige!). När du reser dig upp, säg:

sāmi` allāhu li man ḥamidah (Gud lyssnar till de som prisar Honom). När du står upp, säg:

rabbanā lakal-ḥamd (Jag är bland dem som prisar Dig Gud!). Innan du sedan knäfaller säger du:

allāhu akbar och knäfaller.I knäfallande ställning –panna, nästipp, händer, knän och tår vidrör marken– säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`alā (Ärad vare Gud i höjden, Gud den Högste!). När du är på väg upp till sittande position, säg:

allāhu akbar. Sitt tyst och stilla på knä par sekunder, sedan säg:

allāhu akbar och knäfall sedan igen och säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`alā. Om bönen endast har 3 rakat ska du nu utföra avslutningen på bönen. Följ anvisningarna som i detta exempel står att läsa i instruktionerna i fjärde rakat. Om bönen innehåller  4 rakat ska du fortsätta nu med att säga:

allāhu akbar och ställa dig upp.

Fjärde Rakāt

Stå upp och recitera surat al-Fatiha igen:

bismil-lāhir-raḥmānir-raḥīm

al-ḥamdu lillāhi rabbil-`ālamīn

ar-raḥmānir-raḥīm

māliki yawmid-dīn

iyyāka na`budu wa iyyāka nasta`īn

ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm

ṣirāṭal-ladhīna an`amta `alayhim

ghayril-maghḍūbi `alayhim wa laḍ-ḍāllīn

āmīn.

allāhu akbar

Sedan buga inför Gud i ca 90° vinkel, raka armar och händerna strax ovanför knäna och i denna position säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`aẒīm (Ärad vare Gud den Mäktige!). När du reser dig upp, säg:

sāmi` allāhu li man ḥamidah (Gud lyssnar till de som prisar Honom). När du står upp, säg:

rabbanā lakal-ḥamd (Jag är bland dem som prisar Dig Gud!). Innan du sedan knäfaller säger du:

allāhu akbar och knäfaller.I knäfallande ställning –panna, nästipp, händer, knän och tår vidrör marken– säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`alā (Ärad vare Gud i höjden, Gud den Högste!). När du är på väg upp till sittande position, säg:

allāhu akbar. Sitt tyst och stilla på knä par sekunder, sedan säg:

allāhu akbar och knäfall sedan igen och säg 3 gånger:

subḥāna rabbiyal-`alā. Säg sedan:

allāhu akbar, och sätt dig på knä med handflatorna vilandes på knäna så att fingerspetsarna är i nivå med utkanten på knäna. Därefter säger du, i knäsittande ställning:

aṭ-ṭahiyyātu lillāhi waṣ-ṣalawātu waṭ-ṭayyibāt

as-sālamu `alayka ayyuhan-nabiyyu wa raḥmatul-lāhi wa barakātu

as-salāmu `alayna wa `alā `ibādil-lāhiṣ-ṣāliḥīn

ashhadu al-lā ilāha illallāh wa ash-hadu anna muḥammadan `abduhu wa rasūlu. När du säger "al-lā ilāha illallāh" sträcker du ut höger indexfinger.

Bönen avslutas nu genom att säga följande:

allāhumma ṣalli `alā muḥammadin wa `alā āli muḥammad (O Gud, sänd nåd över Mohammad och över Mohammads familj,)

kama ṣalLayta `alā ibrahīma wa `alā āli ibrahām (såsom Du sände nåd över Ibrahim och över Ibrahims familj.)

innaka ḥamīdun majīd (Du Gud är värd all pris och äger all ära!)

allāhumma bārik `alā muḥammadin wa `alā āli muḥammad (O Gud, sänd välsignelser över Mohammad och över Mohammads familj,)

kama bârakta `alā ibrahīma wa `alā āli ibrahīm (såsom Du sände välsignelser över Ibrahim och över Ibrahims familj.)

innaka ḥamīdun majīd. Sedan säger du efter att ha vänt ansiktet åt höger:

as-salāmu ´alaykum wa raḥmatul-lāh (Guds Frid och barmhärtighet över er). Och sedan vänd ansiktet åt vänster och säg:

as-salāmu ´alaykum wa raḥmatul-lāh  Nu är bönen avslutad.

Uttalsguide

t - som i ”tindra

th - som i ”think”

ṭ - som "t"men djupare

d - som i ”dimma

ḍ - som "d" med djupare

dh - som i ”then”

Ẓ - som "dh"men djupare

k - som i ”kul

kh - ett "skorrande" k-ljud

gh - ett "skorrande" r-ljud

j - som i ”jacket”

s - som i ”saga

ṣ - som "s" men djupare

sh - som i ”shell”

´ - ett "a-ljud" men djupare

r - som i ”ring”

b - som i ”båt”

h - som i ”health”

ḥ - som "h" men djupare

m - som i ”mun”

n - som i ”ny”

l - som i ”linne”

w - som i ”wish”

y - som i ”yellow”

Vokaler

a - som svenskans ”a”

i - som svenskans ”i”

u - som svenskans ”o”

ā - Långt a-ljud

ī - långt i-ljud

ū - långt o-ljud

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT