Aldrig lämnar fruktan ett hjärta utan att hjärtat genast blir fördärvat och förvänt.

Ordlista över vanliga uttryck

Hälsningsfraser

As-salamu alaykum - Frid vare över er!

Wa alaykum as-salam - Frid vare över er också!

Khuda hafiz - Gud beskydde! (persiska)

´Id mubarak - Välsignad ´Id!

Gudsåkallan

Allah - Gud, Guds egennamn.

Bismillah ar-rahman, ar-rahim - I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtiges namn!

Insha Allah - Om Gud vill!

Al-hamdu lillah - Allt lov och pris tillkommer Gud!

Allahu akbar - Gud är störst! (även Gud är större!)

Jazak Allahu khayran - Må Gud belöna dig för din vänlighet!

Shukran - Tack!

De fem dagliga bönerna

Fajr - Morgonbönen (mellan gryning och soluppgång).

Dhuhr - Middagsbönen.

´Asr - Eftermiddagsbönen.

Maghrib - Bönen precis efter solnedgången.

´Isha - Kvällsbönen (efter mörkrets inbrott).

 

Andra arabiska begrepp

Adhan - Kallelsen till bönen.

Akhirah - Livet efter detta.

´Alim - Lärd inom islams vetenskaper.

Arkan - (Islams) grundpelare.

`Awrah - Privata och som ej får visas.

Dunya - Världen / det världsliga livet.

´Id al-adha - Offerhögtiden (firas vid tiden för hajj).

´Id al-fitr - Fastebrytandets högtid efter ramadan.

Fard - Obligatorisk.

Fiq - ”Juridik”, islams regler och lagar.

Ghusl - Den stora tvagningen (t ex bad efter samlag).

Hadith - Återberättade traditioner från profeten Muhammad (Guds frid över honom). Det som finns nedtecknat från det som profeten sade och gjorde.

Hajj - Pilgrimsfärd till Mekka.

Halal - Tillåtet, allt som islam tillåter, däribland t ex halal-slaktat kött.

Haram - Förbjudet, allt som islam förbjuder, däribland till exempel alkohol och droger.

Hafiz - En person som kan hela Koranen utantill.

Hifz - Att lära sig Koranen utantill.

´Ibada - Rituell gudsdyrkan, men alla goda gärningar är en form av gudsdyrkan.

Iftar - Fastebrytandet efter solnedgången.

Imam - Böneledare, även en religiös ledare.

Iman - Tro, övertygelse.

Islam - Namn på religionen. Betyder frid, fred, total hängivelse och underkastelse inför Gud.

Ihsan - Att göra gott, andligheten i islam, sufism.

Jihad - Strävan och kamp för Guds skull, en yttre och en inre strävan.

Juma - Fredag, fredagsbön.

Kaba - Den kubformade moskén i Mekka mot vilken muslimer vänder sig mot i salat.

Khalifa - Guds representant på jorden, kalifen eller ledaren för en muslimsk regeringen, även i vidare bemärkelse alla människor då hon är skapelsens krona.

Madrasa - Koranskola.

Mahr - Hemgift som mannen betalar till sin hustru, en obligatorisk del av äktenskapskontraktet och som förblir hustruns enskilda egendom efter eventuell skilsmässa.

Makru - Inte förbjudet, men starkt ogillat.

Masjid - Moské på arabiska.

Mihrab - Bönenischen i moskén.

Mimbar - Predikstol i moskén.

Muadhin - Böneutropare.

Qari - Koranrecitatör med vetenskapen (tajwid) om hur Koranen bör reciteras.

Qibla - Den riktning som muslimer vänder sig mot under salat.

Quran - Ordagrant ”läsningen” på arabiska, men syftar oftast på Koranen, Guds sista och slutgiltiga uppenbarelse till mänskligheten.

Ramadan - Muslimernas heliga fastemånad, den nionde månaden i den muslimska månkalendern.

Rasul - Budbärare. Rasul Allah betyder Guds budbärare och syftar vanligtvis på profeten Muhammad (Guds frid över honom).

Risala - Profetskapet som börjar med Adam och slutar med Muhammad.

Sadaqa al-fitr - De pengar som ges till behövande före ´Id al-fitr av dem som har råd, för att möjliggöra för fattiga att delta i ´Id-festligheterna.

Salat - Rituell bön, tidebönen.

Salat al-juma - Fredagsbönen, som alltid sker gemensamt i grupp.

Sawm - Fasta, särskilt i ramadan, men också under andra delar av året.

Shahada - Vittnesmål, tillkännagivande av sin tro på Guds enhet (tawhid).

Sharia - Ordagr. ”väg”; Islamisk jurisprudens baserad på Koranen och sunna.

Suhur - Ett tidigt mål som tas innan gryningen och äts med avsikt att fasta.

Sunna - De samlade traditionerna om vad profeten Muhammad (Guds frid över honom) sade och gjorde.

Tajwid - Koranrecitationsregler.

Tarawih - Speciella kvällsböner under månaden ramadan.

Tawhid - Enhet, det grundläggande begreppet i den islamiska läran om Guds enhet.

Tayammum - Den alternativa tvagningen före bönen där vatten inte är tillgängligt för att utföra wudu.

Umma - Alla muslimer, summan av den muslimska gemenskapen, alla muslimer är som en kropp.

Umra - Den mindre vallfärden som kan utföras när som helst förutom under tiden för hajj.

Wajib - Uttrycklig plikt, men inte lika starkt obligatorisk som fard.

Wudu - Rituell tvagning före bönerna, som inbegriper att

tvätta ansiktet, armarna och fötterna med vatten.

Zakat - Allmoseskatt. Välfärdsavgift, som årligen ges till fattiga och nödställda.

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT